| Главная | Рубрики | Информация о центре | Ссылки |                                                                                                                  Регистрация | Вход

Є. В. Зозуля

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 (/ Зозуля Є.В. // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2012. – Вип. 67. – С. 485-492.)

Кримінал давно оминув кордони окремих держав, і національні правоохо­ронні системи вже не можуть власними силами подолати загрози міжнародної організованої злочинності. За останні 30 років статистичні показники злочин­ності у світі зросли учетверо, зокрема, на територіях колишнього СРСР і США — у 8 разів, в 7 разів — у Великобританії й Швеції, в 6 разів — у Франції, в 4 рази — у Німеччині, вдвічі — у Японії. Протягом однієї години на планеті відбувається понад 200 тис. злочинів. За різними оцінками, у світі щороку відмивається від $900 млн до $3 млрд, що становить 2-5 % світового валового внутрішнього продукту [1].

У контексті зазначеного важливою складовою діяльності міліції України є співпраця з правоохоронними органами інших держав та міжнародними інсти­туціями, які опікуються проблемами забезпечення прав і свобод людини, бо­ротьбою з транснаціональними формами злочинності.

Питання міжнародного співробітництва правоохоронних органів України в боротьбі зі злочинністю є предметом наукових досліджень вітчизняних нау­ковців, зокрема В. О. Боняка [2], Р. М. Безхлібника, А. І. Берлача, М. Г. Вер- бенського [3], О. І. Виноградової [4], І. В. Лєшукової [5], І. Л. Олійник [6], польського дослідника Т. Серватко [7]. Водночас бракує ґрунтовних праць, при­свячених дослідженню співпраці МВС із міжнародними інституціями та органі­заціями в реалізації програм реформування органів внутрішніх справ України відповідно до міжнародних та європейських стандартів правоохоронної діяль­ності, чим зумовлена актуальність теми цієї статті та її практична значущість для визначення шляхів подальшого реформування ОВС у контексті процесів європейської інтеграції нашої держави.

Метою статті є аналіз основних напрямів та досвіду співпраці МВС із міжнародними інституціями та організаціями в реалізації програм реформу­вання органів внутрішніх справ України відповідно до міжнародних стандартів у галузі правоохоронної діяльності.

Співпраця з ООН, Європейським Союзом та іншими міжнародними інститу­ціями, які опікуються проблемами співробітництва у сфері юстиції та внутрішніх справ, є одним із ключових аспектів європейської інтеграції Ук­раїни. Зокрема, Планом дій ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ в Україні передбачено прикордонне співробітництво, взаємодію у сфері міграції та при­тулку, боротьби проти організованої злочинності, а також співпрацю в право­охоронній сфері та сфері судочинства [8].

Аналізуючи співпрацю правоохоронних органів України з відповідними правоохоронними органами та міжнародними інституціями європейських країн та в боротьбі зі злочинністю й здійсненні правосуддя, необхідно зазначити, що системного характеру вона набула після видання Указу Президента України від 11 червня 1998 р. за № 615/98, яким було затверджено Стратегію інте­грації України до Європейського Союзу [9].

Співробітництво з Європейським Союзом у сфері юстиції та внутрішніх справ є одним із головних аспектів європейської інтеграції України. Спільною Стра­тегією ЄС щодо України, схваленою Європейською Радою 11 грудня 1999 р. цю сферу співробітництва визначено як одну з найважливіших [10].

Варто відзначити, що підмурок для такого співробітництва закладений Планом дій ЄС у галузі юстиції та внутрішніх справ в Україні від 12 грудня 2001 р., яким передбачений широкий спектр дій, зокрема за напрямами уп­равління кордонами та віз, міграції та притулку, боротьби зі злочинністю і тероризмом, а також у сфері зміцнення судової влади, верховенства права та належного управління [8].

Після останнього розширення Європейського Союзу ЄС і Україна вперше отримали спільні кордони і як наслідок спільні виклики у боротьбі зі злочин­ністю, тероризмом та іншими видами незаконної діяльності транскордонного характеру. Відповідно до своїх положень План дій у сфері юстиції, свободи та безпеки був переглянутий із метою посилення в конкретний спосіб співробіт­ництва між Україною та ЄС із урахуванням розвитку зони свободи, безпеки і юстиції в ЄС та безпосереднього сусідства.

Правовий і практичний базис для подальшого розвитку відносин Украї­на — ЄС забезпечений Угодою про партнерство та співробітництво України з ЄС разом із Планом дій «ЄС — Україна», підписаним 21 лютого 2005 р. Це стало ще одним важливим кроком у справі європейської інтеграції нашої дер­жави [11].

Взаємодіючи з органами влади України РЄ успішно здійснила кілька про­грам співробітництва з Україною, спрямованих на розв’язання таких актуаль­них питань, як забезпечення свободи пересування на континенті, регулювання міграційних потоків на континенті, боротьба проти торгівлі людьми. Основні напрями взаємодії України та Ради Європи, зокрема, такі як забезпечення прав людини, реформування судової системи, боротьба з корупцією, соціальна єдність, були покладені в основу Плану дій РЄ для України на 2008-2011 рр., ухваленого Комітетом міністрів РЄ в липні 2008 р. План дій є безпрецедент­ним за змістовністю та обсягом фінансування. Його бюджет становить близько 25 млн євро. Пропонований План дій на додаток до інших завдань ставить за мету збільшити взаємодію за такими напрямками, як боротьба з корупцією в політичній, економічній і адміністративній сферах; реформа системи право­суддя та правоохоронних органів [12].

Допомога Україні в рамках Плану дій РЄ для України має форму конкрет­них проектів, реалізовуваних в Україні з метою розширення можливостей нашої держави у таких сферах, як забезпечення захисту і розвитку прав людини, верховенства права, демократичного виборчого процесу, зміцнення прав жінок та дітей, застосування Європейської конвенції з прав людини, боротьба проти фінансування тероризму, відмивання грошей та корупції. МВС України у ме­жах своїх повноважень є безпосереднім учасником реалізації зазначених проектів.

Позитивним прикладом практичної реалізації програм правового співробіт­ництва України та європейських інституцій, упроваджуваним у процесі співпраці, серед іншого, і з МВС України, став проект TRES. Проект спрямова­ний на з’ясування низки потреб, зокрема, на потребу забезпечення тендерної рівності та виконання положень Соціальної хартії (недискримінація, насиль­ство щодо жінок), захисту прав дітей (дитяча праця, жорстоке поводження й насильство щодо дітей), а також захист дітей, зокрема, від ризиків торгівлі людьми й сексуальної експлуатації. Також реалізується програма Moli-UA-2, метою якої є запобігання процесу відмивання грошей в Україні та контроль за діяльністю фінансових органів відповідно до європейських стандартів [13].

Серед важливих напрямків співробітництва є співпраця в рамках програми Ради Європи та Європейської комісії для країн Південного Кавказу, Молдови та України «Боротьба з проявами жорстокого поводження і безкарністю». За­значена програма є продовженням попередніх програм і була розрахована на 2009-2010 рр. Мета програми — навчання з питань підвищення ефективності розгляду скарг на жорстоке поводження з боку працівників правоохоронних органів, а також притягнення винних до встановленої законом відповідаль­ності [14].

У межах співробітництва з Радою Європи та з метою дотримання ст. 3 Ста­туту Ради Європи під час вступу до РЄ 9 листопада 1995 р. Україна взяла на себе низку зобов’язань, унесених до Висновку Парламентської Асамблеї Ради Європи (далі — ПАРЄ) за № 190 (1995). Для реалізації цього важливого на­прямку міжнародної співпраці 20 січня 2006 р. Указом Президента України за № 39/2006 був затверджений План заходів із виконання обов’язків та зобов’я­зань України, що випливають із її членства у Раді Європи (далі — План за­ходів). Він передбачає близько 70 заходів, обов’язкових для виконання органа­ми виконавчої влади з метою забезпечення функціонування демократичних інститутів і верховенства права й захисту прав та свобод людини. Зазначені заходи переважним чином стосуються розроблення та прийняття нових за­конів і підзаконних актів України або змін до вже наявних із метою завершен­ня реформування судової та пенітенціарної систем; здійснення заходів, спря­мованих на подолання корупції та легалізації (відмивання) доходів, одержа­них злочинним шляхом; створення в Україні умов для виконання рішень Євро­пейського Суду з прав людини; забезпечення реалізації прав людини у різних сферах; ужиття заходів щодо забезпечення участі України у договорах Ради Європи. Протягом 2006-2010 рр. було виконано переважну більшість завдань, окреслених Планом заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають із її членства у РЄ [15].

До зазначеного, наша держава у напрямку забезпечення прав і свобод люди­ни, правового співробітництва активно співпрацює з низкою комітетів екс­пертів Ради Європи. Серед них Європейський комітет із кримінальних питань (CDPC) (European Committee oncrimeproblems ), що є відповідальним за на­гляд та координацію напрямів діяльності Ради Європи у галузі попередження злочинів та контролю за злочинністю; Комітет експертів із питань застосуван­ня Європейської конвенції у сфері кримінального судочинства (PC-OC) (Comitteeofexpertsontheoperationofeuropean conventionsonco-operationincriminalmatters), головним завданням якого є розроблення напрямів поглиблення міжна­родного співробітництва у кримінальних справах та пошуку шляхів розв’язан­ня практичних проблем, окреслених у заявах до конвенцій РЄ у вказаній сфері.

Міжнародні договори з питань співпраці у кримінальних справах охоплю­ють такі форми співробітництва, як екстрадиція, взаємна правова допомога та передача засуджених осіб; їх положення, спрямовані на співробітництво з ме­тою виявлення злочинів, що мають транскордонний характер, як-от: організо­вана злочинність, тероризм і кіберзлочинність.

Також розвивається співпраця з Комітетом експертів із оцінювання заходів у боротьбі з відмиванням брудних коштів MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measuresand the Financing of Terrorism). Комітет заснований у 1997 р. для здійснення контролю за ефектив­ністю систем держав — членів РЄ у боротьбі з відмиванням брудних коштів та фінансуванням тероризму, а також дотримання відповідних міжнародних стан­дартів у цій сфері. Такими стандартами, наприклад, є рекомендації FATF, включаючи Спеціальні рекомендації щодо фінансування тероризму й терорис­тичних актів та пов’язані з питаннями відмивання грошей, Конвенція ООН про незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р., Конвенція ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю, відповідні директиви Європейського Союзу з попередження використання фінан­сової системи для відмивання брудних коштів та Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наступною важливою міжнародною інституцією, із якою розвиваються міжнародні відносини, є Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) (Group of States against Corruption), заснована 1999 р. Радою Європи з метою здійснення моніторингу, виконання антикорупційних стандартів, затвердже­них цією міжнародною організацією. Метою GRECOє розширення можливос­тей країн — членів групи відносно боротьби з корупцією, дотримування ухва­лених державами рішень, а також ужиття відповідних антикорупційних за­ходів. Зазначене сприяє виявленню прогалин у національній антикорупційній політиці держав, прискоренню реалізації необхідних для цього реформ на за­конодавчому, інституційному та практичному рівнях. Україна приєдналася до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 р., ратифіку­вавши Цивільну конвенцію про боротьбу з корупцією.

Визначаючи роль МВС у питаннях співпраці з міжнародними організація­ми, необхідно зазначити, що міністерство бере дієву участь у реалізації пріо­ритетних напрямків зовнішньої політики України і відповідно до своєї компе­тенції є виконавцем близько двадцяти заходів Плану дій «Україна — ЄС», зокрема, в галузі «Юстиція, свобода і безпека» розглядувана інституція прова­дить активну роботу у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Низка програм співпраці органів внутрішніх справ здійснювалась згідно з планом дій співробітництва Ради Європи з Україною на період 2008-2011 рр. У контексті Плану дій для співробітництва РЄ з Україною здійснювалося шість спільних програм. Зокрема, це «Заохочення демократичних процесів в Україні та на Південному Кавказі», «Міжнародне співробітництво у галузі боротьби з кримінальною злочинністю» та «Підтримка належного врядування: проект проти корупції» із загальним бюджетом понад 3,4 млн євро, а також підтрим­ка системи правової допомоги в розслідуванні кримінальних справ і сприяння екстрадиції. Спільні дії за «Проектом проти відмивання грошей та фінансу­вання тероризму» із бюджетом 5,3 млн євро, що передбачає здійснення низки заходів і поглиблення співпраці профільних органів державної влади з євро­пейськими партнерами, завершилися в лютому 2008 р.

Як уже зазначено вище, нині для України є важливим упровадження міжна­родних та європейських стандартів, в тому числі і в галузі правоохоронної діяльності, адже присутність нашої країни у РЄ і намагання наблизитися до європейських цінностей вимагає від державних інституцій сприяння і підтрим­ки. Отже, фахівцями українських міністерств і відомств (передусім МЗС, Мін’юс­ту) за участю представників МВС і європейських структур був підготовлений спільний План дій РЄ для України, що здебільшого стосується правоохорон­них відомств. Найактуальнішим у вказаному аспекті видається питання про­довження реформування правоохоронної системи.

Удосконалення в МВС будуть спрямовані, щонайперше, на захист прав лю­дини і поліпшення послуг, які ОВС надають населенню, на посилення уваги на аспектах міграції та міжнародної правової допомоги. У зазначеній стратегії враховані висновки, зауваження й рекомендації звіту групи експертів РЄ, які у 2006 р. вивчали систему українського МВС. Демократичні перетворення і традиції дедалі глибше укорінюватимуться в українські реалії та в діяльність міліції. Європейські структури всебічно підтримуватимуть такі тенденції й надалі готуватимуть із Україною спільні програми та проекти, серед іншого й за фінансування РЄ [16]. Разом із цим МВС України бере активну участь у роботі Урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зрештою, на постійній основі здійснюється моніторинг виконання та підго­товка звітів щодо реалізації структурними підрозділами МВС України заходів щодо виконання Плану дій «Україна — ЄС», Плану-графіка імплементації Плану дій ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ в Україні, Цільового плану «Україна — НАТО» в рамках Плану дій «Україна — НАТО».

Варто відзначити, що в березні 2011 р. представники Директорату внутріш­нього спостереження Ради Європи разом із фахівцями Міністерства внутрішніх справ України проаналізували виконання Плану дій «Рада Європи — Україна, 2008-2011». Насамперед сторони дослідили стан виконання пунктів Плану, що стосуються пріоритетних напрямів роботи МВС України, зокрема, в час­тині дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ. МВС узяло активну участь у реалізації проекту «TRES», спрямованому, як уже зазначено вище, на розширення прав жінок і дітей в Україні. Тільки в його рамках проведено 145 заходів: семінарів, тренінгів, зустрічей. До речі, разом із МВС у цій програмі були задіяні Міністерство освіти, науки, молоді та спорту, відповідні інститути Верховної Ради України [17].

Заходи з реформування Міністерства внутрішніх справ України та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України є здійснюваними також у рам­ках виконання щорічних національних програм із підготовки України до на­буття членства в Організації Північноатлантичного договору. В основу цього процесу покладено принципи структурної цілісності та оптимізації функціону­вання системи Міністерства внутрішніх справ України, визначення його пріо­ритетних завдань і функцій, ефективного використання ресурсів, прозорості його діяльності, а також взаємодії з іншими суб’єктами правоохоронної діяльності.

Конкретним прикладом практичного результату за програмами міжнарод­ного співробітництва МВС України є реалізація за підтримки Європейського Союзу проекту Твінінг «Впровадження та розвиток управління якістю в ук­раїнській міліції та внутрішніх військах». Цей проект є механізмом інституційного розвитку, розробленим у процесі розширення Європейського Союзу — нині ж він став доступним і для країн — сусідів ЄС. Також із червня 2006 р. в МВС України було розпочато реалізацію проекту Ради Європи та Європейської комісії для України в галузі боротьби з корупцією «Підтримка належного уря­дування: протидія корупції в Україні».

Принагідно зазначимо, що Україна як держава, яка є активно інтегрованою до європейських структур, провадить політику врахування позитивного досві­ду, накопиченого країнами Європи в такій важливій сфері, як етнополітика, а саме у виробленні механізму захисту прав національних меншин [18]. У кон­тексті зазначеного важливим напрямком діяльності МВС є запобігання право­порушенням на ґрунті расизму та нетерпимості. На цьому напрямку МВС співпрацює з Європейською комісією проти расизму та нетерпимості (ECRI), до складу якої входять представники всіх 47 країн Євросоюзу.

Також ефективно розвивається співпраця між МВС України та Регіональ­ним представництвом Управління Верховного Комісара ООН із питань біженців у Республіці Білорусь, Молдові та України ( далі — УВКБ ООН) як щодо про­блем біженців, так і загалом стосовно протидії нелегальній міграції. В рамках цього співробітництва Державний департамент із питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України бере активну участь у започаткованій ще 2001 р. УВКБ ООН ініціативі щодо сприяння діалогу з пи­тань притулку й міграції серед країн Східної Європи — Седеркопінгському процесі. Участь у цьому процесі дозволяє представникам відповідних служб МВС стати активними учасниками міжнародних зустрічей, на яких вони ма­ють змогу висвітлювати міграційну ситуацію в Україні, отримують можливість зорієнтуватись у міграційній політиці світу, обмінятися думками та виробити єдино прийнятну стратегію боротьби з незаконною міграцією [19].

Висновки. Підсумовуючи, необхідно зазначити, що в сучасних умовах із урахуванням досвіду діяльності європейських правоохоронних інституцій та напрацьованих результатів за вищезазначеними напрямками міжнародного співробітництва в українській міліції розпочато масштабну трансформацію, якою передбачено низку заходів, ужиття яких повинно гарантувати позитив­ний остаточний результат: міліція має максимально відійти від каральних методів, акцентуючись на профілактичній роботі з недопущення правопорушень.

У зв’язку з тим, що вступ до Європейського Союзу визначено стратегічною метою зовнішньої політики України, за сучасних умов основними завданнями програм, за якими з європейськими структурами співпрацюють правоохоронні органи України, є зміцнення спроможності України в плані забезпечення імпле­ментації європейських норм у сфері протидії криміналу. Безумовно, багато ініціатив було впроваджено в життя, але за викликом сучасності чимало про­блем у правовому полі потребує подальшої спільної уваги.

Серед нагальних завдань, які підлягають нагальному розв’язанню в рамках міжнародного співробітництва з міжнародними та європейськими інституція­ми на шляху подальшого реформування органів внутрішніх справ України, є необхідність отримання більш детальної інформації з приводу міжнародних й європейських стандартів у роботі поліції, протидії злочинності, охорони гро­мадського порядку, виконання заходів із дотримання прав людини в діяль­ності органів внутрішніх справ як пріоритетного напрямку в роботі відомства, забезпечення можливості більш широкого доступу до європейських наукових ресурсів.

 Література

1. Транснаціональна злочинна корпорація [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.zgroup.com.ua/article.

2. Боняк В. О. Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональними злочинними гру­пами // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. — Д., 2001. — № 2. — С. 192-197.

3. Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності : наук.- практ. посіб. / [М. Г. Вербенський, Р. М. Безхлібник, А. І. Берлач та ін. ; за заг. ред. М. Г. Вербенського] ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. — X. : ХНУВС, 2010. — 288 с.

4. Виноградова О. І. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. І. Виноградова. — X., 2000. — 20 с.

5. Лешукова І. В. Процесуальні особливості міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України при розслідуванні злочинів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. В. Лешу­кова. — X., 2004. — 217 с.

6. Олійник І. Л. Організаційно-правові засади взаємодії міліції (поліції) країн-учасниць СНД у боротьбі з правопорушеннями : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. Л. Олійник. — Ірпінь, 2005. — 20 с.

7. Серватко Т. Проблемы борьбы с организованной преступностью в Польше и в Украине : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тадеуш Серватко. — К., 2002. — 207 с.

8. План дій Європейського Союзу в галузі юстиції та внутрішніх справ : погоджений на IVзасіданні Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС 12.12.2001 р. (м. Київ) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

9. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу : Указ Президента України від 11.06.1998, № 615/98 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

10. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України : схвалена Європейською Радою 11.12.1999 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

11. План дій Україна-ЄС : затв. на засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС, що відбулося 21 лют. 2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.kmu.gov.ua/кши/сопНоІ.

12. План дій Ради Європи для України на 2008-2011 роки : інформація М-ва закордонних справ України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/contenV46640.htm.

13. Програми співробітництва з Радою Європи : інформація М-ва юстиції України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.minjust.gov.ua.

14. Боротьба з проявами жорстокого поводження і безкарністю у країнах Південного Кавказу, Молдові й Україні. Короткий огляд заходів проекту : інформ. матеріали Офісу Ради Європи в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.coe.kiev.ua.

15. Виконання зобов’язань України перед Радою Європи : інформ. матеріал [Електронний ре­сурс]. — Режим доступу : www.kmu.gov.ua.

16. Карпюк Г. РЄ підтримує «европейськість» МВС // Іменем закону. — 2007. — № 51. — С. 4.

17. Гаврилюк О. Рада Європи — Україна: план у дії // Іменем закону. — 2001. — № 2. — С. 2.

18. Бородінов В. Д. Україна — ЄС: захист прав національних меншин в контексті інтеграційних процесів / В. Д. Бородінов, О. Л. Круподер // Наука. Релігія. Суспільство. — 2008. — № 3. — С. 21.

19. ООН опікується біженцями та мігрантами — за допомогою МВС : інформація МВС України // Іменем закону. — 2010. — № 41. — С. 2.

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.