| Главная | Рубрики | Информация о центре | Ссылки |                                                                                                                  Регистрация | Вход

Г. В. Кириченко

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ МІЖВІДОМЧОГО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДІ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

 (/Г. В. Кириченко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2014. – Вип. 71. – С. 391-395.)

Враховуючи стан і тенденції контрабанди наркотичних засобів, слід наголоси­ти, що даний процес в Україні та в усьому світі набув поширеності та якісно нового характеру.

Специфічне географічне розташування України, використання її території для наркотранзиту, а також наявність власної внутрішньої системи виробництва та збуту наркотичних засобів практично зробили нашу країну джерелом збагачення національного та міжнародного криміналітету.

Проблема запобігання незаконному обігу наркотичних засобів була й залишаєть­ся питанням, що привертає увагу широкого кола спеціалістів у сфері кримінально­го права, кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності. Це пояснюється тим, що наукове вивчення різних аспектів наркотизму може здійснити позитивний вплив на зниження гостроти проблем, які стоять перед суспільством. Необхідність розроб­ки комплексу взаємозалежних заходів, спрямованих на запобігання контрабанді наркотичних засобів, створює передумови для поглибленого дослідження цієї про­блеми, що обумовлює теоретичну й практичну значущість її дослідження.

Зазначимо, що контрабанда наркотичних засобів є комплексним явищем, запо­бігти якому можна, лише об’єднавши зусилля всіх соціальних інституцій шляхом міжвідомчого міжнародного співробітництва та забезпечення виконання загаль- носоціальних, спеціально-кримінологічних заходів, завдання яких спрямовано на реалізацію економічних, правових та соціальних програм оздоровлення суспіль­ства, створення умов захисту населення від цього ганебного для суспільства явища.

Багато країн мають настільки довгі кордони, через які проходять величезні об­сяги міжнародного туризму й торгівлі, що їм надто важко перевірити, не кажучи вже про те, щоб обшукати всіх осіб, що виїжджають, усі автомобілі, судна й літаки. За цих умов важливо мати інформаторів та інші джерела інформації, щоб покра­щити прикордонне спостереження, підвищити ефективність запобіжних заходів і зосередити увагу на окремих особах і пунктах. У реальному житті країни не спро­можні закрити свої кордони «на замок» від контрабанди наркотичних засобів, але вони можуть ефективно використовувати існуючі засоби забезпечення додержання законів, розумно й вибірково застосовуючи обшук та інші форми контролю з метою зведення до мінімуму потоку зазначених засобів, що проходить через кордон, і не перешкоджаючи при цьому правомірному перетину кордону.

Бажаючи зміцнити міжнародний мир та безпеку, а також залучатися до ефек­тивної багатосторонності та мирного вирішення спорів, зокрема, за допомогою тіс­ного співробітництва, з метою досягнення цих цілей у рамках ООН, ОБСЄ та Ради Європи, між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його держава­ми-членами, з іншої сторони (далі – Сторонами), було підписано політичну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (далі – Угоди) 21 березня 2014 року.

У статті 21 вищевказаної Угоди йдеться про співробітництво в боротьбі з неза­конним обігом наркотичних засобів, прекурсорів та психотропних речовин. У про­цесі співробітництва Сторони мають співпрацювати в питаннях, що стосуються боротьби з незаконним обігом наркотиків, базуючись на спільно погоджених прин­ципах, що відповідають міжнародним конвенціям у цій сфері, при цьому беручи до уваги Політичну декларацію та Декларацію про керівні принципи скорочення попиту на наркотики, прийняті на двадцятій спеціальній сесії з наркотиків Гене­ральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у червні 1998 року.

Таке співробітництво має бути спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотиків, зменшення обсягів постачання, торгівлі та попиту на наркотики, бо­ротьбу з наслідками для здоров’я та соціальними наслідками наркозалежності, а також на більш ефективне запобігання відводу хімічних прекурсорів, що викори­стовуються для нелегального виробництва наркотиків та психотропних речовин.

Сторони мають використовувати необхідні методи співробітництва для досягнення зазначених цілей, забезпечуючи збалансований та інтегрований підхід до зазначених питань [5].

Слід зазначити, що принцип взаємодії визнається одним із пріоритетних у запо­біжній діяльності міжвідомчих міжнародних структур, зокрема й щодо запобіган­ня контрабанді наркотичних засобів. Так, згідно з Концепцією реалізації держав­ної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки, підвищення рівня ефективності правоохоронної діяльності у сфері протидії поши­ренню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотроп­них речовин та прекурсорів, їх виробництвом, розповсюдженням, а також незакон­ним ввезенням на територію України та транзитом її територією можливо досягти шляхом: 1) використання існуючих інструментів та механізмів співробітництва між правоохоронними органами України та інших держав, агентствами та інституціями ЄС, іншими міжнародними організаціями на стратегічному та оперативному рівні;

2)  активізації співробітництва між митними та правоохоронними органами в бороть­бі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зокрема, у рамках регіонального або тематичного співробітництва.

Зокрема, реалізація зазначених заходів дасть змогу: 1) забезпечити протидію організованим угрупованням, що здійснюють незаконне переміщення нарко­тичних засобів та психотропних речовин через територію України, дотримання законодавства щодо контролю за виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, відпуском, обліком, перевезенням, пересиланням лікарських за­собів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність; 2) підвищити ефективність заходів, які вживаються правоохоронними органами, задіяними в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, з метою зменшення нелегаль­ного постачання на територію України таких засобів, речовин та прекурсорів;

3)  активізувати міжнародне співробітництво, співробітництво між державними органами, неурядовими організаціями та громадськістю [4].

Сучасна контрабанда наркотичних засобів характеризується високим ступе­нем організованості, технічною оснащеністю та міжнародними зв’язками. Тому боротьба із цими правопорушеннями не може бути ефективною без тісного міжна­родного співробітництва. Найбільш результативно митні органи використовують у цьому напрямку можливості українського бюро «Інтерпол» [2].

Відповідно до положення «Про Департамент боротьби з контрабандою, аналі­зу ризиків та протидії корупції», затвердженого наказом ДМС України від 07.04.2011 р. № 289 [3], одними з основних завдань Департаменту є:

–  організація та проведення заходів з метою попередження незаконного перемі­щення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; контроль за проведенням таких заходів митними орга­нами (п. 1.3);

–  організація проведення у взаємодії із правоохоронними органами України та інших країн контрольованих поставок наркотичних засобів; координація взає­модії із цих питань митних органів із правоохоронними органами України, митни­ми органами зарубіжних країн (п. 1.4).

Згідно зі статтями 563-567 МК України під час здійснення своїх функцій мит­ні органи України можуть взаємодіяти з митними та іншими органами іноземних держав та з міжнародними організаціями. Узгодження зусиль митних органів особливо необхідне на міждержавному рівні. Досягнути ефективності протидії контрабанді можна тільки спільними зусиллями. Міжнародна співпраця здійс­нюється на різних рівнях і в різних формах.

Що стосується практичного співробітництва правоохоронних органів різних країн, то міжнародно-правовими актами докладно регулюється боротьба з контра­бандою наркотичних засобів. Співпраця ДМСУ з митними службами іноземних держав відбувається в рамках багатосторонніх міжнародних митних угод та двосто­ронніх міжурядових угод про співпрацю в митних справах. На їх підставі забезпе­чується направлення й опрацювання запитів про отримання інформації, необхідної для проведення розслідувань порушень митних правил, предметами яких були нар­котичні засоби. Міжнародне співробітництво ДМС України з митними службами держав – учасниць «Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ» (ГУАМ) відбувається як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях та розвивається в напрямі створення зони вільної торгівлі ГУАМ, а також у межах затвердженої 6 грудня 2002 року «Рамкової Програми ГУАМ – США із сприяння торгівлі й транспортуванню, забезпеченню прикордонного й митного контролю, боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю й розповсюдженням наркотиків».

На двосторонньому рівні між Україною та іншими країнами-членами ГУАМ існує досить розгорнута договірно-правова база співробітництва в галузі митної справи. Базові міжнародно-правові договори в міжнародних зв’язках Держмитслужби України з митними службами Грузії, Азербайджану й Молдови такі: Угода між Урядом України і Урядом Грузії про співробітництво у митних справах від 14 лютого 1997 року, Угода між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в митних справах від 24 березня 1997 року, Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про співробітництво і взаємодопом­огу в митних справах від 18 серпня 1999 року.

Згідно з експертними оцінками міжнародне співробітництво митних і правоохо­ронних органів на практиці виявляє себе досить слабко, оскільки інформація щодо боротьби зі злочинністю, як правило, приховується від представників правоохорон­них структур іноземних держав [1, с. 33]. Значна частина інформації передається з урахуванням взаємної довіри між керівниками правоохоронних структур суміжних країн. Однак організація боротьби з контрабандою наркотичних засобів не повинна ґрунтуватися тільки на хороших робочих контактах керівників відповідних органів.

Має бути створена ефективно функціонуюча міжнародна інформаційно-пошу­кова система, яка дозволить координувати дії міжнародних міжвідомчих структур із розшуку й затримки контрабандистів.

Особливо важливим є налагодження співпраці митних, правоохоронних і кон­тролюючих органів країн-учасниць СНД, оскільки в умовах деякої «прозорості» кордонів України із цими країнами лише зусиллями ДМС України неможливо запобігти всьому обсягу контрабанди наркотичних засобів.

Міждержавне співробітництво митних та інших правоохоронних органів у сфері запобігання контрабанді наркотичних засобів має полягати в таких діях: 1) спільна підготовка кадрів і підвищення їх кваліфікації; 2) проведення нарад і семінарів із метою обміну досвідом роботи; 3) здійснення спільних наукових досліджень для розробки заходів боротьби з контрабандою наркотичних засобів;

4)  створення спільних груп для боротьби з контрабандою наркотичних засобів;

5)  обмін досвідом використання технічних засобів контролю, спеціально тренова­них собак. Працівникам митних та правоохоронних органів із метою налагоджен­ня міцного ділового контакту доцільно здійснювати: а) виконання в рамках закону усних прохань працівників правоохоронних органів іноземної держави; б) особи­сте знайомство працівників митних і правоохоронних органів, обмін номерами службових і мобільних телефонів; в) надання повсякденної допомоги в організації оперативно-розшукових заходів і слідчих дій; г) швидке (за можливістю) виконан­ня письмових доручень взаємодіючої сторони тощо.

Так, можна запропонувати критерії діяльності міжвідомчих міжнародних структур щодо запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, зокрема, вивчення причин і умов контрабанди наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналіз і попередня оцінка; усунення причин і умов вчинення контрабанди наркотичних засобів; аналіз, оцінка обстановки виникнення причин і умов контрабанди наркотичних засобів; прийняття рішення щодо запобігання контрабанді наркотичних засобів; контроль за виконанням прийнятих рішень.

Література

1.  Марущак В.П. О состоянии преступности в отношении культурных и исторических ценностей на территории Российской Федерации / В.П. Марущак // Сборник докладов и нормативно-правовых актов государств-участников СНГ по проблемам сохранения культурных ценностей. – М. : Кодекс, 2001. – С. 28-33.

2.  Матеріали спільної колегії МВС України та ДМС України від 12.11.2001 р. Рішення за­тверджено наказом ДМСУ від 29.11.2001 р. № 777 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua

3.  Про Департамент боротьби з контрабандою, аналіз ризиків та протидії корупції : Положення, затверджене наказом Держмитслужби України від 07.04.2011 р. № 289 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.customs.gov.ua.

4.  Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню нарко­манії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 рр. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. № 1808-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

5.  Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219.

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.