| Главная | Рубрики | Информация о центре | Ссылки |                                                                                                                  Регистрация | Вход

Т. І. Вергун, В. В. Назаренко

ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ СИНТЕТИЧНИХ КАННАБІНОЇДІВ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ В УКРАЇНІ

(/Т. І. Вергун, В. В. Назаренко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2014. – Вип. 72. – С. 362-366.)

Нова загроза суспільства «легальні» наркотики все більше поширюється тере­нами України. Сучасні відкриття вчених та технологічні розробки хімічних лабо­раторій доповнюють ряди існуючих природних наркотиків синтетичними аналога­ми, які є порівняно дешевим засобом для знищення людства.

Зростання споживання курильних сумішей останнім часом стає однією із серйозних соціальних проблем. Зростаючий попит споживачів на психоактивні речовини формує передумови для постійного розширення асортименту синтетич­них каннабимиметиків. Недосконалість законодавства в питаннях контролю нових субстанції дає латентний період для тимчасового обігу речовин, які підпадають під заборону. Речовини, внесені в списки наркотичних засобів і психотропних речо­вин, ідуть із ринку, а на їх місце надходять нові, неконтрольовані законодавством.

Найбільша загроза – це вже не афганський героїн, а китайські синтетичні каннабіноїди. Так звані «курильні суміші» на основі сімейства речовин JWH(сленгова назва «дживіаш») довгий час були легальними. Постійно з’являються та удоско­налюються нові речовини із цього сімейства. З моменту їх появи до внесення в спи­сок заборонених проходять роки, що сприяє поширенню такого суспільно-небезпеч­ного явища, як наркоманія, і значно ускладнює життя правоохоронним органам.

Починаючи з 2004 року в країнах Європи в продажу, головним чином через інтернет-магазини, з’явилися курильні суміші під назвами «Spicediamond», «Spicegold», «Spicesilver», «Smoke», «SmokePlus», «Sence», «Skunk», «YucatanFire» та ін. Ці суміші позиціонували як легальні суміші для паління. Судово- медичний скринінг біорідин, крові та сечі на виявлення в них наркотичних за­собів та їх метаболітів показував негативні результати, завдяки тому ці суміші для паління отримали загальну популярність серед осіб, що вживають марихуа­ну, у багатьох країнах світу. За словами осіб, що використовували ці суміші, вони володіють наркотичними ефектами, схожими з ефектами від вживання наркотич­них засобів, що отримують із коноплі.

Вперше курильні суміші («спайси») з’явилися як пахощі в країнах Євро­пи, Північної Америки та Нової Зеландії. Виробники «спайсів» декларували їх як суміші легальних лікарських трав. При цьому, як рекламували виробники, кожна з лікарських трав, що вживається окремо, робить слабкий ефект, а вжи­вання суміші цих трав призводить до взаємного посилення ефектів, що дозво­ляє досягнути багаторазового посилення загального ефекту, схожого за своєю психоактивною дією на дію наркотичного засобу марихуана.

У зв’язку з тим, що в деяких із досліджуваних сумішей були виявлені фрагменти таких рослин, як блакитний лотос, гавайська роза та шавлія віщунів, що мають психоактивну дію, у деяких країнах було заборонено оборот курильних сумішей, що містять вищевказані компоненти.

Листя рослини шавлії віщунів містять психоактивний галюциноген «сильви- норин А». Під час вживання сальвиноринів, наприклад, шляхом паління листя шавлії віщунів може виникати ряд виражених ефектів, прямо пов’язаних із ме­ханізмом психоактивної дії сальвинорина А.

Насіння рослини виду роза гавайська містять численні аміди лізергінової кислоти, включно й ергін (амід d-лізергінової килоти, LSAабо LA-111), ерго- новін та ізоергін. Ефекти перорального застосування насіння гавайської рози мож­на порівняти з дією ЛСД. Звичайно, доза складає 7-8 насінин, яке спочатку пере­мелюють та (або) пережовують, а далі з’їдають. Тривалість дії варіюється від 4 до 12 годин з м’якими галюциногенними пост-ефектами, що тривають протягом дня [2].

Період 2009-2013 років характеризувався різким сплеском розповсюджен­ня на території України широкого спектру синтетичних сполук, які, по суті, є струк­турними аналогами раніше відомих наркотичних засобів та психотропних речо­вин, зокрема так званих «синтетичних каннабіноїдів».

Синтетичні каннабіноїди реалізовуються на території України під виглядом цілком легальних: «ароматизаторів приміщень» (типу «ладану»); «курильних сумішей» (так званих «спайсів»); «солей для ван»; «засобів для підживлення рос­лин» тощо.

Торгівельні назви таких сумішей нараховували десятки різних брендів («Nirvana», «Tornado», «Zombie», «AK-47», «Elvis» та інші), поряд із різноманіт­ними торговими марками зустрічались також рослинні суміші, розфасовані в паке­тики без будь-яких маркувальних позначень. У теперішній час виробники та про­давці відійшли від практики бренд-неймінгу та почали використовувати умовні кодові назви (А3, Е2, М1).

Природні каннабіноїди – це група терпенових сполук, які є в рослинах роду Cannabis(коноплі), що мають виражену дію на нервову та імунну системи живих організмів.

Більш широке визначення каннабіноїдів – це група сполук,які структурно подібні до тетрагідроканнабінолу (ТГК) або які утворюють зв’язок з каннабіноїдними рецепторами в організмі людини.

Два головні каннабіноїдні рецептори (СВ) були відкриті в 80-х роках минуло­го століття. Тип рецепторів СВ1, які знаходяться, головним чином, у центральній нервовій системі, відповідає за психоактивні ефекти, тоді як тип СВ2 відповідає за імунну систему.

Збільшений попит на синтетичні наркотики й препарати, які продаються за ре­цептами, перекреслює успіхи, досягнуті в боротьбі за скорочення споживання ко­каїну й героїну в усьому світі, попереджає ООН. У своєму щорічному звіті Управлін­ня ООН з наркотиків і злочинності (ЮНОДК) наголошує, що в Європі спостерігається особлива прихильність певних категорій людей до психоактивних речовин [1].

Законодавче обмеження обігу найбільш поширених у 2009-2010 роках новіт­ніх психотропних сполук реалізовано шляхом внесення змін до «Переліку нарко­тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі – Переліку) (постано­ви Кабінету Міністрів України від 31.05.2010 року № 373 та від 05.01.2011 року № 4), згідно з якими більшість синтетичних каннабіноїдів, які були виявлені в незаконному обігу на території України, віднесено до списку 2 таблиці 1 «Особли­во небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» [7].

Однак на зміну цим забороненим речовинам наркоділками почали поширю­ватись інші новітні «конструкторські препарати». Якщо на території Дніпро­петровської області у 2010-2011 роках в обігу зустрічалися такі речовини, як ^И-018, ^И-210, ШИ-250, АМ-2201, то в 2012 році з’являються 5Е^- 144, АКВ-48. У грудні 2012 року АКВ-48 (Н-індазол-3-карбоксомід) та 5F-UR-144 (1-[(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-іл]-(2,2,3,3-тетраметилцикло-пропіл) метанон було внесено до Переліку. У 2013 році на території Дніпропетровської області з’являються 8Т8-135 (М-(адамантан-1-іл)-1-(5-флюропентил)-1Н-індол-3-кар- боксамід), ADB-PINACA (М-(1-аміно-3,3-діметил-1оксобутан-2-іл)-1-пентил- 1Н-індазол-3-карбоксамід) та ADBICA-BZ-F (М-(1-карбамоіл-2,2-диметилпроп- 1-іл)-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксамід), які до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відносяться.

З 2013 року на території України з’являються синтетичні каннабимиметики, що представляють собою складні ефіри М-алкільних похідних індол-3-карбонової кислоти та 8-оксихіноліну (РВ-22, РВ-22Р), а також похідні індазол-3-карбоксамі- ду, що містять карбамоїлпропільне угруповання (АВ-РШАСА, АВ-РиВШАСА).

Річний звіт EMCDDA-Europol з психоактивних речовин засвідчує, що зага­лом у 2012 році в ЄС системою раннього попередження (СРП) було вперше зафіксо­вано 26 нових психоактивних речовин [3].

Серед зафіксованих субстанцій виділяють 2 групи: синтетичні каннабіноїди (23 одиниці) та синтетичні катінони (3 одиниці). За інформацією Європейського Центру з моніторингу за наркотиками та наркоманією (EMCDDA) ці препарати разом представляють дві третини усіх зафіксованих речовин. У 2011 та 2010 роках було зафіксовано, відповідно, 41 та 24 нових субстанцій.

2012 рік став рекордсменом за кількістю та різноманітністю синтетичних каннабіноїдів, серед яких було виявлено 5 нових хімічних груп. Таким чином, почина­ючи з 2008 року, загальна кількість синтетичних каннабіноїдів складає 45 і є най­більшою групою, яка підлягає моніторингу СРП [6].

Вищезазначене свідчить про те, що нова загроза суспільства – «легальні» нарко­тики все більше поширюється теренами України. Сучасні відкриття вчених та тех­нологічні розробки хімічних лабораторій доповнюють ряди існуючих природних наркотиків синтетичними аналогами, які є порівняно дешевим засобом для зни­щення людства.

Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню нар­команії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних ре­човин та прекурсорів на 2011-2015 роки розглядає попередження та виявлення порушень законодавства у сфері обігу названих речовин як один із пріоритетних напрямів боротьби, що здійснюється правоохоронними органами.

Основними проблемами, які потребують розв’язання, такі: високий рівень попиту на наркотичні засоби та психотропні речовини, а також лікарські засоби, зловживання якими може викликати наркотичну залежність; низька ефектив­ність діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на реалізацію державноїьполітики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; неналежний рівень міжвідомчої координації та практичної взаємодії центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; від­сутність належного контролю за виробництвом, виготовленням, придбанням, збері­ганням, відпуском, обліком, перевезенням, пересиланням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність; низький рівень поінформованості населення щодо наслідків розповсюдження наркотичних засобів, психотропних ре­човин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викли­кати наркотичну залежність, вживання зазначених засобів та речовин не за медич­ним призначенням; недостатність вжиття заходів, спрямованих на реабілітацію осіб із наркотичною залежністю; здійснення незаконного транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів територією України.

Розв’язання зазначених проблем можливе за умови вжиття на державному рівні заходів для протидії поширенню наркоманії й боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів [8].

У сучасних інноваційних умовах ефективна діяльність правоохоронних органів України щодо виявлення, розкриття, розслідування та запобігання незаконного обігу наркотичних засобів базується на системі концептуально нових наукових підходів, які обумовлюють насамперед корінні зміни організаційно-правових основ функціонування цих органів [4, с. 371-373].

Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, у тому числі синтетичних каннабіноїдів, є важливим фактором стримування їх розповсюдження та незакон­ного вживання. Діяльність у цьому напрямі має передбачати не лише проведення оперативно-розшукових, митних, судово-адміністративних та фінансово-ревізійних заходів, а й перекриття державного кордону, у тому числі:

–  зміцнення підрозділів, зайнятих безпосередньо боротьбою зі злочинністю, пов’язаною з наркотичними засобами й психотропними речовинами, кваліфікова­ними кадрами, оснащення їх сучасними технічними засобами;

–  створення при МВС, (з підтримкою держави, громадських формувань і комер­ційних структур) спеціального фонду з боротьби з наркомафією;

–  здійснення програм у галузі виявлення й знищення незаконних посівів наркомістких рослин із використанням сучасних науково-технічних засобів;

–  виявлення й припинення злочинної діяльності окремих осіб і організацій, які займаються незаконним виробництвом, зберіганням, транспортуванням, збу­том наркотичних засобів, «відмиванням» наркогрошей; припинення зрощування структур наркобізнесу з терористичними та іншими злочинними угрупованнями;

–  співробітництво із зарубіжними та міжнародними правоохоронними органа­ми й організаціями, що займаються боротьбою з наркобізнесом, а також його пра­вове забезпечення [5, с. 198-203].

Працівникам правоохоронних органів слід звернути увагу на велику кількість інтернет-сайтів, які пропонують синтетичні каннабіноїди під виглядом як по­рошків, так і готових сумішей для куріння.

Користувачі подібних сайтів, безумовно, усвідомлюють суспільну небезпечність своїх діянь, замовляючи пересилання чи перевезення синтетичних каннабіноїдів, а отже, на них має бути звернена увага вітчизняних та іноземних працівників правоохоронних органів.

 Література

1.  ВВС [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bbc.com/?ocid=global-barlesque-pinned-ie9.

2.  Дослідження синтетичних каннабіноїдів : метод.реком. / В.В. Вартузов, О.М. Барікова, О.О. Посільський, С.А. Дуброва. – К. : ДНДЕКЦ, 2011. – 22 с.

3.  Звіт Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України [Елек­тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index2n534RU.html.

4.  Кириченко Г.В. Запобігання контрабанді синтетичних каннабіноїдів правоохоронними органами / Г.В. Кириченко // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19-20 верес. 2013 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – С. 371-373.

5.  Кириченко Г.В. Кримінально-правове запобігання незаконному обігу наркотичних засобів / Г.В. Кириченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернад- ського. – Сімферополь. – 2013. – Т. 26 (65). – № 2-1. – Ч. 2. – С. 198-203.

6.  Національний звіт щодо наркотичної ситуації 2013 (дані 2012 року) для Європейського моніторин- гового центру з наркотиків та наркотичної залежності. Україна / ДУ УММЦАН МОЗ України, – К. 2013. – 20 с.

7.  Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : Поста­нова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/770-2000р.

8.  Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 рр. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. № 1808-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.