| Главная | Рубрики | Информация о центре | Ссылки |                                                                                                                  Регистрация | Вход

Кириченко О. В.

кандидат юридичних наук, доцент (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)

Міщанинець О. М.

(ГУМВС України в Дніпропетровській області)

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ І ПРЕКУРСОРІВ, ЩО ВЧИНЮЄТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ ТА ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

(/ О. В. Кириченко, О. М. Міщанинець // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 1. – С. 295-303.)

Проаналізовано кількісні та якісні показники незаконного збуту наркотичних засо­бів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що вчинюється організованими гру­пами та злочинними організаціями на території України, визначено тенденції існування цього явища у державі.

Ключові слова: незаконний збут, наркотичні засоби, психотропні речовини, аналоги, прекурсори, організована група, злочинна організація.

Постановка проблеми. Проблема організації ефективної протидії неза­конному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що вчинюється організованими групами та злочинними органі­заціями в Україні, закономірно посідає чільне місце у процесі стабілізації криміногенної ситуації в державі. Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в країні, і труднощі, які об’єктивно переживає суспільство, ви­магають від правоохоронних органів створення надійної системи протидіїцим злочинам.

Недостатність превентивної діяльності серед населення, особливо моло­діжної його частини, призвела до значного поширення зловживання наркоти­чними засобами. Цей фактор, а також привабливість високої прибутковості від заняття наркобізнесом, у свою чергу, призводить до зростання злочинних пропозицій наркотичних засобів на внутрішньому ринку та створює безпосе­редню загрозу національній безпеці держави.

Наркобізнес набув ознак організованої злочинної діяльності та є різнови­дом організованої злочинності. Питома вага наркозлочинів, що були вчинені організованими групами та злочинними організаціями, за період 2002-2013 ро­ків та 9 місяців 2014 р., у структурі наркозлочинності складає у середньому 1,2 %. Органами внутрішніх справ (далі – ОВС) на території країни за останній період було виявлено 5418 фактів збуту організованими групами та злочинними організаціями наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а фак­тів збуту прекурсорів – 223. Питома вага таких злочинів, що були вчинені орга­нізованими групами та злочинними організаціями, від загальної кількості зло­чинів, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, на сьогодні становить 4,2 %.

Разом з тим статистичні дані щодо зареєстрованих фактів незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що вчинюється організованими групами та злочинними організаціями, не ві­дображають реального стану поширення цього явища. У зв’язку з високою латентністю цих злочинів, стан незаконного збуту зазначених заборонених засобів та речовин, що вчинюється організованими групами в Україні, прямо залежить від стану протидії цим злочинам правоохоронними органами.

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної пробле­ми. Кримінологічні аспекти протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів досліджували такі науковці: М.М. Андрєєв, О.М. Бандурка, В.В. Василевич, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, А.П. Закалюк, Є.М. Карпенко, А.А. Музика, Д.Й. Никифорчук, Ю.Г. Пономарен­ко, О.М. Стрільців, М.С. Хруппа та ін. Проблеми протидії незаконному обігу (у тому числі й збуту) наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що вчинюється організованими групами, безпосередньо досліджу­вали Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, М.Г. Вербенський, Л.В. Дорош, Е.В. Расюк, М.О. Сергатий, В.А. Тимошенко та ін.

Незважаючи на широкий спектр досліджень різних аспектів протидії не­законному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів кримінологічними засобами, питання кримінологічної характе­ристики незаконного збуту цих заборонених засобів та речовин, що вчиню­ється організованими групами та злочинними організаціями, на сьогодні є недостатньо вивченими.

Метою цієї статті є аналіз кількісних та якісних показників незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що вчинюється організованими групами та злочинними організаціями на те­риторії України, визначення тенденцій існування цього явища у державі.

Виклад основного матеріалу. Злочинність, у тому числі й наркозло- чинність як її різновид, характеризується кількісними (стан, рівень, динаміка) та якісними (структура, характер) показниками.

За даними МВС України та Генеральної прокуратури України, у 2002 році на території країни було вчинено 450661 злочин, з них наркозлочинів – 58085, 2003 – 556351 (57435), 2004 – 520105 (65740), 2005 – 485725 (65017), 2006 – 420900 (64630), 2007 – 401293 (65309), 2008 – 384424 (63666), 2009 – 434678 (57624), 2010 – 500902 (56878), 2011 – 515833 (53206), 2012 – 443665 (47297), 2013 – 563560 (33982), 9 місяців 2014 р. – 439831 (25166).

Питома вага злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних за­собів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, у структурі злочин­ності склала у 2002 році 12,9 %; 2003 – 10,3; 2004 – 12,6; 2005 – 13,4; 2006 – 15,4; 2007 – 16; 2008 – 16,6; 2009 – 13,3; 2010 – 11,4; 2011 – 10,3; 2012 – 10,6; 2013 – 6; 9 місяців 2014 р. – 5,7 %.

У структурі злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків, пе­реважають такі злочини: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ст. 309 КК України) – 55,3 %; незакон­не виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, переси­лання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України) – 28,9 % (з них збут – більше 95,8 %); організація або утри­мання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення нарко­тичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317 КК України) – близько 3,6 % (з них виробництво та виготовлення – понад 27,6 %); викорис­тання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотро­пних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 306 КК України) – близько 2 %; схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана­логів (ст. 315 КК України) – 1,2 % (з них неповнолітніх – 24,5 %); викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службо­вим становищем (ст. 308 КК України) – 0,4 %; викрадення, привласнення, ви­магання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом зловжи­вання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням (ст. 313 КК України) – менше 0,4 %; інші злочини – 10,0 % [1, с. 18].

Загальна кількість зареєстрованих незаконних збутів цих заборонених засобів та речовин у 2002 році склала 13359, 2003 – 17502, 2004 – 17768, 2005 – 17103, 2006 – 17061, 2007 – 16297, 2008 – 16965, 2009 – 16672, 2010 – 15791, 2011 – 14802, 2012 – 14568, 2013 – 4937, 9 місяців 2014 р. – 4392.

Наркобізнес є різновидом організованої злочинної діяльності. Організо­вана злочинна діяльність у сфері незаконного обігу наркотиків являє собою систему протиправних умисних дій, котрі пов’язані з обігом наркотиків, та характеризується корисливим мотивом, ознаками масштабності, високим рі­внем організації кримінальних формувань, глибокою законспірованістю їх організаторів (керівників), надвисокими прибутками [2, с. 107].

М.М. Андрєєв зазначив, що організована злочинність у сфері незаконного обігу наркотиків виділилася в самостійну форму. Організація злочинних фор­мувань, як ефективно діючих кримінальних структур, виявилася набагато більш вигідною, ніж індивідуальний та роз’єднаний злочинний наркопромисел. Орга­нізовану злочинність у сфері незаконного обігу наркотиків можна визначити як системну сукупність різних видів наркозлочинів, підготовлюваних і вчинюва­них спеціально створеними стійкими, законспірованими й захищеними від ви­криття формуваннями, що займаються злочинною діяльністю на постійній ос­нові з метою незаконного збагачення й одержання надприбутку [3, с. 8].

Однією з вирішальних складових успіху в запобіганні наркобізнесу має стати глибоке вивчення криміногенної ситуації на цьому важливому й ураз­ливому напрямі протидії організованій злочинності. Всебічне, об’єктивне до­слідження усіх складових кримінологічної характеристики наркобізнесу, йо­го причин і сприятливих умов в Україні та особистості наркозлочинців дозволить зосереджувати увагу на цілеспрямованому, плановому вирішенні завдань, що мають на меті передусім руйнування економічного підґрунтя на­ркобізнесу та його інфраструктури [4, с. 93]. Розробка проблеми протидії дія­льності організованих груп у сфері незаконного обігу наркотиків потребує сучасних наукових досліджень в її кримінологічному та кримінально- правовому аспектах [5, с. 182].

На території України у 2010 році було виявлено 89 організованих груп та злочинних організацій, що вчинили наркозлочини, 2011 – 97, 2012 – 63, 2013 – 33, за 9 місяців 2014 року – 26.

Взагалі, кількість зареєстрованих наркозлочинів, що були вчинені орга­нізованими групами та злочинними організаціями, у 2002 році склала 553, 2003 – 665, 2004 – 967, 2005 – 1024, 2006 – 789, 2007 – 957, 2008 – 770,2009 – 949, 2010 – 896, 2011 – 722, 2012 – 600, 2013 – 337, а за 9 місяців 2014 року – 254. Питома вага наркозлочинів, що були вчинені організованими групами та злочинними організаціями за цей період часу, у структурі наркозлочинності складає у середньому близько 1,2 %.

Під час виявлення зазначених злочинів було вилучено у членів організо­ваних груп та злочинних організацій у 2002 році 862,2 кг наркотичних засо­бів та 159 г психотропних речовин; 2003 – 297,5 та 108; 2004 – 558,4 та 254; 2005 – 1940,1 та 277; 2006 – 472,5 та 506; 2007 – 232 та 2241; 2008 – 558,7 та 2483; 2009 – 860,4 та 322; 2010 – 997,8 та 4872; 2011 – 573,9 та 841; 2012 – 75,9 та 723; 2013 – 40,5 та 17766, а за 9 місяців 2014 року – 5,7 та 551.

ОВС України на території країни у 2002 році було виявлено 451 факт збуту організованими групами та злочинними організаціями наркотичних за­собів, психотропних речовин та їх аналогів, 2003 – 533, 2004 – 731, 2005 – 865, 2006 – 640, 2007 – 815, 2008 – 569, 2009 – 814. За цей період часу зафік­совано й збут прекурсорів, зокрема, у 2002 році 9 фактів, 2004 – 31, 2004 – 65, 2005 – 20, 2006 – 31, 2007 – 21, 2008 – 20, 2009 – 26. Питома вага збутів, що вчинені організованими групами та злочинними організаціями, від зага­льної кількості збутів складає в середньому 4,2 %. Слід зазначити, що відо­мості про зареєстровані незаконні збути наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в Україні за період 2010-2014 рр. звітні­стю МВС України не передбачені.

Статистичні дані про зареєстровані факти незаконного збуту наркотич­них засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що вчиню­ються організованими групами та злочинними організаціями, не відобража­ють реального стану розповсюдження зазначеного явища, оскільки ці злочини характеризується високою латентністю.

Суспільна небезпека латентності незаконного збуту наркотичних засо­бів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що вчинюється орга­нізованою групою та злочинною організацією, полягає у тому, що латент­ність зменшує ступінь достовірності прогнозів розповсюдження цього виду злочинів; формує хибне уявлення про фактичні обсяги наркозлочинності, її рівень, структуру, динаміку; сприяє зростанню організованої злочинності; під її впливом деякі члени суспільства стають на злочинний шлях; сприяє поширенню наркоманії; порушується принцип невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення цих протиправних дій; сприяє процесам само- детермінації (відтворення) злочинності.

Таким чином, незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що вчинюється організованою групою та злочинною організацією, характеризується високим рівнем латентності, значною суспільною небезпекою та є соціальним показником деструктивності суспільства.

Стан незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що вчинюється організованими групами та злочин­ними організаціями, прямо залежить від стану протидії цим злочинам право­охоронними органами, у тому числі й ОВС. Аналіз практики діяльності опе­ративних підрозділів ОВС та слідчих щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, дає підстави стверджувати про таке: 1) недосконалість чинних нормативно- правових актів з питань протидії наркоманії та злочинам, пов’язаним з неза­конним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 2) дублювання функцій оперативних підрозділів ОВС (БНОН, карного розшуку, спецпідрозділів БОЗ) щодо протидії злочинам, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що вчинюються організованими групами та злочинними ор­ганізаціями; 3) недосконалість критеріїв оцінки діяльності оперативних під­розділів ОВС (БНОН, карного розшуку, спецпідрозділів БОЗ) щодо протидії цим злочинам; 4) відсутність комплексного аналізу криміногенної ситуації в Україні щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що вчинюються організованими групами та зло­чинними організаціями; 5) під час досудового розслідування не встановлю­ються причини та умови, що сприяють вчиненню цих злочинів; 6) недосконала взаємодія з органами виконавчої влади та органами місцевого самовря­дування щодо усунення причин та умов, що сприяють зазначеним злочинам; 7) недосконала профілактична робота серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх анало­гів або прекурсорів.

Найбільше фактів збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у тому числі вчинених організованими групами та злочинними організаціями, зареєстровано у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській, Харківській областях, а також в АР Крим та м. Києві. Ці злочини здебільшого вчинюються у містах та селищах місько­го типу, де є попит на цей «товар».

Збут наркотичних засобів та психотропних речовин найчастіше здійсню­ється в паркових зонах, на недобудованих об’єктах, підходи до яких добре проглядаються, а також у місцях скупчення молоді (дискотеках, нічних клу­бах, кафе тощо).

Набирає негативного резонансу проникнення синтетичних наркотиків із су­то кримінального середовища в ігровий і видовищний бізнес, а також до місць масового проведення дозвілля (нічні клуби, дискотеки). Завезені контрабандним шляхом, вони реалізуються, як правило, у студентських гуртожитках, нічних клубах, барах, казино, де найчастіше постійними відвідувачами є молодь.

Під час збуту наркотичних засобів особам, які їх вживають, злочинці, що діють у групі, розподіляють між собою ролі, коли один пропонує, другий здійснює контрнагляд, а у третього знаходиться основна кількість наркоти­ків. Застосовується також і безконтактний спосіб збуту. Для цього відповідна кількість наркотику зберігається у тайнику, на який, після отримання грошей, вказує продавець.

Продаж таких наркотиків споживачам формує довгі ланцюжки з поши­рювачів, які побудовані за принципом конспірації. Наприклад, за такою схе­мою: із чотирьох збувальників перший не знає третього, другий – четвертого.

Доставляються наркотики до місця збуту з використанням засобів мас­кування різними видами транспорту. При цьому в злочинну діяльність мо­жуть бути втягнуті машиністи поїздів та провідники вагонів, ревізори, водії автотранспорту міжміського сполучення, члени екіпажів літаків, пасажири тощо. Злочинці також використовують такий спосіб, як пересилання нарко­тиків поштою від імені вигаданих осіб.

Поширюються усе більш витончені методи збуту наркотиків, що ускла­днюють викриття ділків наркобізнесу. Так, найчастіше продаж наркотиків здійснюється тільки перевіреним, особисто знайомим людям. Організову­ються ланцюжки посередників між покупцями наркотиків та їх постачальни­ками. Усе частіше використовується «безконтактний» спосіб передачі нарко­тиків: за допомогою всесвітньої мережі Інтернет та системи електронних розрахунків. Так, протягом 2012-2013 рр. за матеріалами БНОН було розпо­чато понад 30 кримінальних проваджень за фактами збуту мережею Інтернет наркотичних засобів та сильнодійних речовин [6, с. 13].

Використання злочинцями у протиправній діяльності мережі Інтернет, зо­крема під час незаконного розповсюдження наркотичних засобів, набуло сього­дні масштабних негативних тенденцій. Наркоділками відразу були позитивно оцінені технічні можливості використання у протиправній діяльності такого зв’язку, в першу чергу можливість у будь-якій точці країни зв’язатися із спів­учасником, при цьому зберігається анонімність абонентів-користувачів мережі Інтернет. Адже на відміну від стільникового телефонного зв’язку, комп’ютер (ноутбук) не завжди можливо запеленгувати та визначити його місцезнахо­дження (відповідно, й користувача), адже для виходу в Інтернет можуть вико­ристовуватись портативні пристрої у різноманітних місцях, де є можливість пі­дключення до мережі, що набагато спрощує вчинення протиправних діянь та впровадження у злочинну діяльність таких засобів зв’язку [7, с. 5].

Проаналізувавши кількісні та якісні показники незаконного обігу нарко­тичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів взагалі та незаконного збуту організованими групами та злочинними організаціями цих заборонених засобів і речовин зокрема, можна дійти таких висновків:

1)   зазначені злочини є високолатентними, виявлення яких залежить від ефективної діяльності правоохоронних органів, і в першу чергу оперативних підрозділів ОВС;

2)   динаміка розповсюдження незаконного збуту наркотичних засобів, пси­хотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що вчинюється організованими групами та злочинними організаціями, відображає зміну її рівня у бік зменшен­ня та структури протягом певного періоду. Поряд з цим рівень розповсюдження незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що вчинюється організованими групами та злочинними організа­ціями, не відображає реального стану поширеності цього явища;

3)    значне скорочення цих злочинів, згідно з офіційною статистикою, з 2012 року пов’язано з прийняттям нового Кримінального процесуального ко­дексу України й реформуванням оперативно-розшукового законодавства, з одного боку, та неспроможністю реагування на ці дії правоохоронними орга­нами у нових умовах – з іншого;

4)    на основі дослідження географії злочинності виявлено регіони з най­вищою інтенсивністю: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Одеська, Харківська області, а також АР Крим та м. Київ. Загальний показник цих злочинів у центральних та західних областях України нижчий. Це пояс­нюється вищим соціально-культурним рівнем населення (освітній рівень, слі­дування традиційному укладу життя та звичаям, стереотипи поведінки, зумов­лені релігійними, історичними та іншими факторами), співвідношенням часток міського й сільського населення цих регіонів. Такі злочини, в основно­му, вчинюються у містах та селищах міського типу, де є попит на цей «товар»;

5)   аналіз кількісних та якісних показників незаконного збуту наркотич­них засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що вчиню­ється організованими злочинними утвореннями, тенденцій розповсюдження цих злочинів, а також їх висока латентність надають нам підстави констату­вати про зростання рівня вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, у майбутньому. Цей висновок підтверджується й результатами опи­тування практичних працівників ОВС. Так, на питання: який, на Вашу думку, у майбутньому буде стан незаконного збуту наркотичних засобів, психотро­пних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що вчинюється організованими группами? 51 % респондентів з числа працівників оперативних підрозділів ОВС відповіли, що спостерігатиметься зростання кількості злочинів цього виду; 17 % – кількість випадків вчинення цих злочинів скорочуватиметься; 32 % – ситуація буде стабільною без різких коливань.

Висновки. Таким чином, основними кримінологічними характеристиками незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який учиняється організованою групою та злочинною організаці­єю, є такі: рівень розповсюдження цих злочинів не відображає реального стану поширеності цього явища та характеризується зростанням їх учинення; висока латентність цих злочинів; питома вага збуту, що вчинений організованими гру­пами та злочинними організаціями, у загальній кількості збуту цих заборонених засобів та речовин складає в середньому 4,2 %; кількість цих злочинів не є од­наковою у різних регіонах України (рівень зареєстрованих злочинів знижується з південного сходу до заходу України); ці злочини, в основному, вчинюються у містах та селищах міського типу, де є попит на цей «товар»; прогнозується зро­стання рівня вчинення цих злочинів у майбутньому.

Бібліографічні посилання

  1. Карпенко Є. М. Запобігання незаконному обігу наркотичних засобів міжнародни­ми правоохоронними організаціями (на матеріалах Інтерполу та Європолу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримі­нологія; кримінально-виконавче право / Є. М. Карпенко. – К., 2011.
  2. Міщанинець О. М. Співучасть у злочинах, вчинених у сфері організованого наркобіз- несу / О. М. Міщанинець // Бюлетень обміну досвідом роботи. – 2011. – № 185. – С. 101-107.
  3. Андрєєв М. М. Оперативно-розшукова протидія органів внутрішніх справ органі­зованим злочинним угрупованням у сфері незаконного обігу наркотиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 21.07.04 – оперативно-розшукова діяль­ність / М. М. Андрєєв. – Львів, 2009.
  4. Тимошенко В. Кримінологічна характеристика наркобізнесу – її сутність та приз­начення / В. Тимошенко // Право України. – 2006. – № 7. – С. 89-93.
  5. Міщанинець О. М. Кримінологічні ознаки організованих груп у сфері наркобізнесу / О. М. Міщанинець // Актуальні проблеми охорони громадського порядку та досудового провадження : матеріали науково-практ. конф. та круглих столів (Дніпропетровськ, 11.12.2009, 16.02., 11.03. та 28.05.2010 р.). – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. – С. 181-183.
  6. Школьний О. Ми повинні захистити майбутнє від наркотиків / О. Школьний // Іменем Закону. – № 45 (5899). – 2013. – С. 10-13.
  7. Кириченко О.В. Методика виявлення та документування злочинної діяльності осіб, які розповсюджують наркотики за допомогою всесвітньої мережі Інтернет : методичні ре­комендації / Кириченко О. В., Міщанинець О. М., Шамара О. В., Юрченко О. М. – К., 2014.

Кириченко О. В., Мищанинец А. Н. Криминологическая характеристика неза­конного сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и преку­рсоров, который совершается организованными группами и преступными организа­циями. Проанализированы количественные и качественные показатели незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, кото­рый совершается организованными группами и преступными организациями на террито­рии Украины, определены тенденции существования этого явления в государстве.

Ключевые слова: незаконный сбыт, наркотические средства, психотропные вещес­тва, аналоги, прекурсоры, организованная группа, преступная организация.

Kyrychenko O. V., Mishchanynets’ O. M. Criminological characteristic of illegal sale of drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors committed by organized groups and criminal organizations. The authors have analyzed quantitative and qualitative indicators of illicit sales of drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors committed by organized groups and criminal organizations in Ukraine, defined trends of existence of this phenomenon in the country.

They have indicated that the status of illegal sale of drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors perpetrated by organized groups and criminal organizations depends on the state of combating these crimes by law enforcement agencies.

It has been determined that the main criminological characteristics of illicit sales of drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors, which committed by organized group and criminal organization are: prevalence of these crimes do not reflect the real state of the prevalence of this phenomenon and is characterized by the growth of their perpetration; high latency of these crimes; the proportion of sales that committed by organized groups and criminal organizations in the total number of sales of controlled drugs and substances is an average of 4.2%; the number of these crimes are not the same in different regions of Ukraine (the level of registered crimes decreased from southeast to west of Ukraine); these crimes mostly are committed in cities and towns where there is a demand for the “goods”; projected increase in committing these crimes in the future.

Keywords: illegal sales, drugs, psychotropic substances, analogs, precursors, organized group, criminal organization.

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.