Главная | Рубрики | Информация о центре |Ссылки                                                                                                                  Регистрация | Вход

С. С. Нестеренко

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

(Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 58 /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип.  В.М. Дрьомін. — Одеса: Юридична література, 2011. — с. 185-193)

Глобальний виклик з боку міжнародної злочинності наочно демонструє, що для боротьби зі злочинністю необхідне широкомасштабне співробітництво дер­жав. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю є специфічною діяльністю держав та інших суб’єктів міжнародних відносин у сфері попере­дження злочинності, здійснення заходів безпосередньої боротьби із нею, забез­печення належного поводження з правопорушниками. Реалізація названих завдань по конкретних напрямках діяльності та у певних формах. При цьому обсяг, основні напрямки й форми співробітництва визначаються особливостя­ми злочинності, а також політикою різних держав у сфері боротьби зі злочин­ністю, розвиненістю правової системи цих держав.

У юридичній літературі питанням міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю присвячені наукові праці вітчизняних та закордонних вчених, серед яких можна назвати С. М. Вихриста, Н. А. Зелінську, М. І. Пашковського, М. П. Свистуленко, А. X. Абашидзе, О. І. Бойцова, Р. М. Валеєва, Ю. Г. Ва­сильєва, А. Г. Волеводза, В. М. Волженкіну, Л. М. Галенську, І. І. Лукашука, А. В. Наумова, Н. А. Сафарова, М. Ш. Бассіуні, С. Беді, К. Вінджерт, Г. Джилберта, А. Кассезе, М. Плачта, К. Пуле, А. Ширера та ін.

Необхідно відмітити, що, незважаючи на значну кількість наукових праць, що свідчать про інтерес до питання міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю, проблема забезпечення прав і свобод людини при здійсненні та­кого співробітництва не отримала достатньої уваги.

Метою цієї статті є розгляд питання про дотримання прав людини при здійсненні міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю на при­кладі інституту екстрадиції.

Одним із важливих та ефективних інструментів у боротьбі зі злочинністю на міждержавному рівні виступає екстрадиція. Екстрадиція — форма міжнарод­но-правової допомоги у кримінальних справах, що полягає у видачі обвинувачуваного для здійснення правосуддя або засудженого для виконання обвину­вального вироку суду з однієї держави до іншої. У результаті цього, з одного боку, реалізується найважливіша мета невідворотності відповідальності й по­карання, але з іншого боку — це спричиняє застосування суворих заходів при­мусу до особи, пов’язаних з обмеженням її прав, свобод та гідності. Тому од­нією з цілей екстрадиції є захист прав особи, видача якої запитується. Відомий правознавець Д. П. Нікольський у своїй ґрунтовній праці «Про видачу зло­чинців за основами міжнародного права», виданій 1884 р., обумовлював вида­чу не тільки інтересами двох держав, стурбованими проблемами кримінальної політики, але і особистістю злочинця, дотриманням його прав. «Не особистість існує для держави, а держава для особистості» [1, 29]. У теперішній час вказа­на точка зору розділяється багатьма вченими. «Екстрадиція не є більше замк­неною нішею сфери правової практики, сьогодні це складний рух у напрямі універсальних міжнародних норм про права людини», — зазначає А. Стандбрук [2, 41]. Так, якщо держава взяла на себе зобов’язання щодо заборони кату­вань, то вона не має права екстрадувати яку-небудь особу, якій у запитуючій державі може загрожувати катування. Хоча розгляд подібних питань істотно ускладнює в цілому діяльність щодо протидії злочинності, використання різних правових інститутів у боротьбі зі злочинністю не може ігнорувати міжнародно- визнані права людини. Зазначений підхід був неодноразово підтверджений у рішеннях міжнародних судових органів. Так, розглядаючи справу Тоmasi v. France, Європейський суд з права людини зазначив, що потреби розслідування й безумовна складність боротьби зі злочинністю, і зокрема з тероризмом, не можуть призводити до обмеження захисту фізичного стану людини [3]. У цій справі громадянин Франції г-н Томазі був арештований поліцією в 1983 році. Його підозрювали в співучасті у вбивстві й замаху на вбивство. Він тримався під вартою до 1988 р., та у 1988 р. був виправданий. Протягом всього часу тримання під вартою він двадцять три рази подавав прохання про звільнення під заставу або на поруки, але щоразу його прохання відхилялося. Заявник неодноразово скаржився слідчому, який вів справу, на жорстоке поводження з ним під час його утримання в поліцейській дільниці. Спочатку справа розгля­далася в Комісії із прав людини, а потім була передана до Європейського суду з прав людини. Суд одноголосно ухвалив, що мало місце порушення ст. З (забо­рона катувань), ст. 6 (справедливий розгляд); суд також ухвалив, що держава- відповідач повинна виплатити заявникові протягом трьох місяців 700 000 (сімсот тисяч) французьких франків за нанесену шкоду й 300 000 (триста тисяч) фран­цузьких франків щодо відшкодування судових витрат [3].

Таким чином, до цілей екстрадиції поряд з притягненням до кримінальної відповідальності чи виконанням покарання необхідно відносити забезпечення прав осіб, які підлягають видачі, подібно двоєдиній цілі кримінального процесу.

М. В. Парфенова відзначає: «Стосовно до кримінально-процесуальної діяль­ності, баланс між особистими та публічними інтересами повинен бути досягну­тий на основі того, що особа та правова держава — не … ворожі сторони. Правила, які встановлені кримінально-процесуальним законом, повинні забезпечувати захист кожного, хто так чи інакше втягується в орбіту кримінально­го судочинства, незалежно від його процесуального положення. Знаходження оптимального балансу влади і свободи особи, як і раніше, складає головніший та делікатніший зміст кримінально-процесуального права» [4, 52]. «Криміналь­ний процес, з одного боку, дає відповідь на питання про те, хто саме вчинив злочин і, відповідно, повинен бути підданий мечеві кримінального права, а з іншого боку, кримінальний процес слугує щитом громадянина і від злочин­ності, і від судової помилки, від порушення його прав та свобод; це захист людини від несправедливості, у чому б вона не проявлялася» [5, 21].

За словами С. В. Ківалова, «міжнародно-правові стандарти функціонування кримінального правосуддя спрямовані на досягнення двоєдиної мети кримі­нального процесу: покарання винних і захист прав людини. При цьому стан­дарти прав людини домінують у загальній сукупності процесуальних стандартів функціонування правосуддя» [6, 3].

А. М. Шашкова вказує, що вдосконалення кримінально-процесуального за­конодавства передбачає трансформацію форми кримінального судочинства. «Однією з найважливіших цілей реформи в цій сфері є вирішення двоєдиного завдання. З одного боку, держава зобов’язана забезпечити високу ефективність виявлення, розкриття і розслідування злочинів, з іншого — гарантувати до­тримання прав та законних інтересів громадян, залучених до сфери діяльності слідчого, в тому числі й осіб, що залучаються до кримінальної відповідаль­ності» [7, 3]. На думку Ф. Н. Багаутдінова, «при реалізації права на захист неодмінно виникає питання про оптимальне, розумне співвідношення публіч­них та приватних інтересів, ступені їх забезпечення та захисту» [8, 64].

Автори коментаря до ст. 2 «Завдання кримінального судочинства» Кримі­нально-процесуального кодексу України пишуть, що ця стаття «закріплює положення розумного співвідношення публічних інтересів та особистих інте­ресів у кримінальному судочинстві, співрозмірного ступеню їх забезпечення та захисту» [9, 11]. Перед німецьким кримінальним процесом ставляться, наприк­лад, такі завдання: «викриття і покарання винуватих і тим самим захист сус­пільства від злочинних посягань; неприпустимість притягнення до криміналь­ної відповідальності та осудження невинуватих; обмеження вторгнення дер­жавних органів у сферу особистої свободи обвинувачених мінімальними межа­ми, дійсно необхідними для боротьби зі злочинністю; забезпечення прав і сво­бод, честі та гідності обвинуваченого як і будь-якої людини у правовій дер­жаві; виключення будь-яких поліцейсько-державних зловживань органів кри­мінального переслідування» [10, 405].

О. П. Бичківський пише : «Оскільки суверенні держави як суб’єкти співпраці у передачі під компетентну кримінальну юрисдикцію обвинувачених або за­суджених володіють відповідною компетенцією щодо ухвалення рішення про видачу, остільки процес екстрадиції повинен знаходитися в суворих юридич­них межах, враховуючи, з одного боку, інтереси держав, необхідність взаємної кооперації в боротьбі зі злочинністю, а з іншого — недопущення обмеження прав індивідів [11, 135].

Аналіз вищевказаних точок зору дозволяє зробити висновок, що ефективна боротьба зі злочинністю неможлива без дотримання прав та свобод осіб, залу­чених до сфери кримінального судочинства. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю не повинно спричиняти порушення прав осіб, залучених до екстрадиційної процедури. Екстрадиція розглядається як одна з форм співро­бітництва держав у боротьбі зі злочинністю, але вона, разом з тим, покликана захищати інтереси осіб, видача яких запитується. Тому дуже важливим є до­тримання балансу між вказаними цілями екстрадиції.

Не можна не погодитися з М. І. Костенко, який відзначає, що інститут ек­страдиції розвивався, застосовуючи на практиці загальновизнані принципи за­хисту прав людини. Концептуально й практично значимою виступає вимога відповідності договорів про екстрадицію положенням Загальної декларації прав людини 1948 р., Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародному пакту про громадянські та політичні права 1966 р. На виконання сказаного в договори про екстрадицію повинні бути включені прин­ципи міжнародного права, зафіксовані у Пактах 1966 р. Установча позиція права проявляє себе однозначно. Боротьба з міжнародною злочинністю повин­на здійснюватися тільки у відповідності з міжнародними договорами [12, 69].

Як правило, на міжнародному рівні відбувається вироблення стандартів в галузі прав людини й створення механізмів контролю за їх дотриманням. Од­нак основним гарантом їхнього забезпечення виступає держава, в особі її органів влади й управління, посадових осіб. Так, Т. Л. Сироїд справедливо зауважує: «Не міжнародне співтовариство, а самі держави роблять усе необхідне для виконання узятих на себе міжнародних зобов’язань по забезпеченню прав особи­стості…» [13, 3161- Захист прав особи, залученої до екстрадиційної процедури, передбачає, дотримання певних міжнародно-правових стандартів прав людини як з боку запитуваної, так і з боку запитуючої держави.

Існують фундаментальні основи екстрадиції, які повинні бути дотримані обома сторонами, що беруть участь у процесі видачі. Наприклад, відповідно до принципу подвійної кримінальності особа видається в тих випадках, коли вчи­нене нею діяння визнається кримінально караним за законодавством як запи­туючої держави, так і держави, яка повинна прийняти рішення щодо видачі. Принцип спеціальності означає, що видана особа не може бути переслідувана у кримінальному порядку, підлягати покаранню за будь-які інші злочини, крім тих, які обумовили видачу. Так, у справі «United States v. Rauscher» (1886) Верховний суд США зазначив, що доктрина спеціальності обмежує юрисдик­цію суду щодо обвинуваченого, що дозволяє суду приймати рішення лише за обвинуваченнями, які охоплюються межами договору про видачу і включені до декретів уряду іноземної держави про видачу [14].

У свою чергу держава, що здійснює видачу, повинна переконатися у відсут­ності імперативних і дискреційних підстав відмови у видачі, таких, зокрема, як невидача власних громадян; політичних підстав (у результаті вчинення правопорушення політичного характеру, надання політичного притулку, пере­слідування за політичними мотивами); внаслідок гуманітарних міркувань (у разі можливого застосування покарання у виді смертної кари; внаслідок загро­зи катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, по­водження або покарання; через покарання у виді довічного або безстрокового тюремного ув’язнення; при застосуванні амністії; враховуючи вік, стан здоро­в’я особи, видача якої запитується); на виконання принципу bis in idem; на підставі закінчення строків давності й ін. Також запитувана держава по­винна дотримувати процесуальних гарантій прав і свобод людини при прове­денні процесуальних дій в порядку надання правової допомоги у формі видачі, зокрема при затриманні, арешті. Так, наприклад, у справі «Soldatenko v. Ukraine» (2008) [15, 13-14] заявник утримувався під вартою з метою екстра­диції з України до Туркменістану. Суть скарги заявника про незаконність його утримання під вартою полягала у відсутності законодавства, що передбачало б чіткі та передбачувані правила утримання під вартою осіб із метою екстра­диції. Суд наголосив, що він повинен розглянути, чи було тримання заявника під вартою «законним» у значенні 5 § 1(f), особливо у світлі гарантій, які надаються національною системою. Коли розглядається питання про «за­конність» утримання під вартою, у тому числі питання, чи була дотримана «процедура, передбачена законом», Конвенція відсилає по суті до національ­ного законодавства й передбачає обов’язок дотримуватися матеріальних і про­цесуальних правил національного закону, однак вона також вимагає, щоб будь- яке позбавлення волі відповідало меті статті 5 — захистити людину від сва­волі. Суд дійшов до висновку, що українське законодавство не передбачає про­цедури, досить зрозумілої, точної та передбачуваної у своєму застосуванні, щоб усунути загрозу довільного тримання під вартою в очікуванні екстрадиції. Відповідно, підп. «f» п. 1 ст. 5 Конвенції був порушений.

Держава, яка запитує видачу, повинна забезпечити справедливий судовий розгляд, не допускати застосування катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, не вдаватись до практики насильницького викрадення, а також не порушувати інші права ви­даної особи, які гарантуються міжнародно-правовими нормами у сфері захисту прав людини, а також власним законодавством.

На підставі зазначеного можна дійти висновку, що при здійсненні процеду­ри екстрадиції особа повинна бути захищена, по-перше, від самої видачі, якщо вона суперечить її правам і законним інтересам, і по-друге, від порушень прав цієї особи при здійсненні процедури екстрадиції.

Відповідно, система міжнародно-правового захисту прав людини при здійсненні екстрадиції складається з двох відносно самостійних компонентів:

1)  системи норм міжнародного права, спрямованих на забезпечення обґрун­тованості й гуманності прийняття рішення про екстрадицію в запитуваній дер­жаві (тобто комплекс міжнародно-правових норм, що встановлюють підстави для відмови у видачі у випадку, якщо вона може призвести до порушення прав людини);

2)  системи норм міжнародного права, спрямованих на забезпечення дотри­мання міжнародно-правових стандартів прав людини при здійсненні екстра­диції (тобто комплекс міжнародно-правових норм, що встановлюють належну правову процедуру в екстрадиційному процесі).

До першого комплексу норм, що стосується виключно процедури екстра­диції, можна віднести: правило подвійної кримінальності, принцип спеціаль­ності, принцип non bis in idem, принцип aut dedere aut judicare, правило неви­дачі власних громадян, принцип захисту від політичної дискримінації, прави­ло невидачі внаслідок закінчення строків давності притягнення до криміналь­ної відповідальності чи відбування покарання, такі підстави невидачі, як зас­тосування покарання у вигляді довічного ув’язнення; при застосуванні амністії; враховуючи вік, стан здоров’я особи, видача якої запитується.

«Говорячи про правові підстави для відмови в екстрадиції, треба відзначи­ти, що на сьогоднішній день саме цей аспект обумовлює зростання теоретично­го й практичного значення екстрадиції. Специфічність відмови від екстрадиції обумовлена тим, що вона захищає інтереси як держав, так і осіб, обвинувачу­ваних у вчиненні злочинів. Отже, правові підстави для відмови в екстрадиції, а також удосконалення процедур невидачі є актуальним як для вдосконалення законодавства держав, так і для забезпечення гарантій прав осіб, обвинувачу­ваних у вчиненні злочину» [16, 1]. Система імперативних та дискреційних підстав відмови у видачі міститься у багатосторонніх та двосторонніх догово­рах про екстрадицію та правову допомогу між державами, внутрішньому зако­нодавстві держав.

Наявність імперативних підстав відмови у видачі (наприклад, якщо право­порушення, щодо якого надходить прохання про видачу, розглядається запи­туваною державою як правопорушення політичного характеру; якщо запиту­вана держава має вагомі підстави вважати, що прохання про видачу зроблене з метою судового переслідування або покарання особи за ознаками раси, вірос­повідання, громадянства, етнічної приналежності, політичних поглядів, статі чи статусу; якщо у запитуваній державі особі винесено остаточний вирок за правопорушення, з приводу якого надходить прохання про видачу та ін.) тягне за собою повну заборону екстрадиції. У таких випадках екстрадиція завжди вважається неналежною. Дискреційні підстави (наприклад, якщо особа, щодо якої надходить прохання про видачу, є громадянином запитуваної держави; якщо запитувана держава, беручи до уваги характер правопорушення і інтере­си запитуючої держави, визнає, що у світлі обставин цієї справи видача особи буде несумісна з міркуваннями гуманності, зважаючи на вік, стан здоров’я та інші особисті обставини цієї особи; якщо особа, щодо якої подано клопотання про видачу, користується в запитуваній державі правом притулку та ін.) да­ють державам можливість вибору правової норми при відмові в екстрадиції. Поряд з імперативними та дискреційними підставами відмови у видачі існу­ють фундаментальні принципи екстрадиції, що виконують роль захисту прав і свобод осіб, залучених до екстрадиційної процедури: принцип подвійної кримі­нальності, принцип спеціальності, принцип aut dedere aut judicare.

Другий комплекс норм становлять міжнародно-правові гарантії прав люди­ни, що водночас застосовуються до осіб, залучених до екстрадиційної процеду­ри: забезпечення права на життя при можливості застосування покарання у вигляді смертної кари щодо видаваних осіб; дотримання права на захист від катувань, жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання при здійсненні екстрадиції; дотримання гарантій прав і свобод осіб при арешті та затриманні у зв’язку з екстрадицією; забезпечення права на справедливий судовий розгляд щодо осіб, які підлягають видачі. За­стосування міжнародно-правових стандартів прав людини стосовно видаваної особи має свої риси, що, безумовно, заслуговує на спеціальне дослідження. Особливості процедури екстрадиції обумовлюють значну специфіку здійснення «права на належну правову процедуру».

Таким чином, у результаті дотримання державами, що беруть участь у про­цесі видачі, міжнародно-правових стандартів прав людини створюється цілісний і досить складний комплекс захисту прав людини в інституті екстрадиції. При здійсненні міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю існує гост­ра необхідність, з одного боку, забезпечувати дієву міжнародну взаємодію дер­жав у боротьбі зі злочинністю, а з іншого боку, здійснюючи це співробітницт­во, не допускати, щоб права осіб, залучених у сферу кримінального пересліду­вання, порушувалися. Тому захист прав людини в контексті боротьби зі зло­чинністю стає одним із пріоритетних напрямків розвитку теорії й практики міжнародного права.

Література

1. Никольский Д.П. О выдаче прсступников по началам международного права / Д.П. Никольский. — С.Пб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1884. — 559 с.

2. Stanbrook  I . Extradition: The Law and Practice / I . Stanbrook , C . Stanbrook . — 2nd ed . — Oxford, 2000 . —  680 р .

3.  [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.echr.ru/documents/doc/2461435 / 2461435.htm

4. Парфснова М. В. Охрана конституционных прав подозрсваемого и обвинясмого в досудебных стадиях уголовного процєсса России : науч.-метод, пособие / М. В. Парфенова ; под ред. А. Б. Соловьева. — М. : Юрлитинформ, 2004. — 184 с.

5. Александров А. И. О задачах и принципах отечественного уголовного процєсса: в поисках утраченного // Известия высших учебных заведений. Правоведение. — 2008. — К 3. — С. 14-21.

6.  Ківалов С. В. Передмова // Боротьба зі злочинністю та права людини : зб. наук. ст. / за ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна. — О. : Фенікс, 2006. — С. 3-5.

7. Шашкова А. Н. Актуальные проблеми расследования преступлений с участием защитника : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. Н. Шашкова. — Калининград, 2006. — 26 с.

8. Багаутдинов Ф. Н. Право на защиту. Проблеми обеспечения публичных и личных интересов // Прокурорская и следственная практика. — 2001. — Хв 3. — С. 63-79.

9. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: науч.-практ. коммент. / под общей ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. — X. : Одисссй, 2005. — 968 с.

10. Гуценко К. Ф Уголовньй процссс западных государств / К. Ф. Гуценко, Л. Ф. Головко, Б. А. Филимонов. — Изд. 2-е, доп. и испр. — М. : Зерцало-М, 2002. — 528 с.

11. Бичківський О. П. Екстрадиція: поняття, сутність, роль і значення // Вісник Запорізького універсітету. — 2006. — Л« 2. — С. 135-147.

12. Костенко Н. И. Проблеми международно-правового регулирования института вьідачи (зкет- радицин) // Государство и право. — 2002. — № 8. С. 68-76.

13. Сироїд Т. Л. Загальна декларація прав людини в умовах розбудови єдиної системи захисту прав жертв злочинів // Вісник університету внутрішніх справ. — 1999. — Вип. 9. — С. 315-320.

14. Semmelman J . The Doctrine Of Specialty In Criminal Cases [Електронний ресурс] // New York Law Journal. — 2008. — January 3. — Режим доступу: http: //www. cm-p.com /pdf/Semmelman_New_York_Law_Journal.pdf.

15. Солдатенко против Украины : постановление от 23 октября 2008 г. / Европейский Суд по правам человека // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. — 2009. — № 2. — С. 13-14.

16. Кучухидзе С. Т. Правовые основания для отказа в экстрадиции в международном публичном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / С. М. Кучухидзе. — М., 2008. — 21 с.

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.